Gitee的git使用

2021-09-16 01:25262
  1. 创建一个仓库

  2. 本地新建一个空文件夹

  3. 在空文件夹里面 git clone 仓库地址

  4. 继续 git init

  5. 复制项目到克隆的文件夹里面

  6. 在克隆来的文件夹里面 git add .

  7. git commit -m '描述'

  8. git push

下一篇: 高密度聚乙烯(HDPE)